OpenToControl

De actualiteiten rondom netcongestie

[wpbread]

Onderwerpen

In dit artikel wordt uitgelegd wat netcongestie inhoudt en wat de oorzaken hiervan zijn. Daarnaast wordt toegelicht welke invloed netcongestie op bedrijven kan hebben en hoe eventuele problemen opgelost kunnen worden. 

Wat is netcongestie?

Netcongestie is simpelweg het tekort aan transportcapaciteit op het elektriciteitsnetwerk. Het elektriciteitsnetwerk en de fysieke onderdelen ervan, zoals trafostations, kabels en aansluitingen, hebben een beperkte capaciteit. Zodra de maximale capaciteit van het elektriciteitsnetwerk wordt bereikt, ontstaat er overbelasting. Dit is vergelijkbaar met een wegennetwerk dat slechts een bepaald aantal voertuigen kan verwerken. Er ontstaat file op het wegennetwerk wanneer er meer voertuigen rijden dan toelaatbaar. TenneT en de Netbeheerders hebben als taak om overbelasting te voorkomen. TenneT doet dit door het aanleggen en onderhouden van hoogspanningsnetten en het vraag en aanbod op centraal niveau te balanceren. De netbeheerders doen dit door middel van het aanleggen en onderhouden van de distributienetten.

Waardoor wordt netcongestie veroorzaakt?

Netcongestie wordt enerzijds veroorzaakt door de toenemende hoeveelheid zonne- en windenergie dat wordt opgewekt en teruggeleverd aan het net. Anderzijds neemt de vraag naar elektriciteit toe door de elektrificatie in de industrie, gebouwde omgeving en mobiliteit. Dit betekent dat er netcongestie kan optreden voor zowel de afname als de invoeding van elektriciteit. Om de betrouwbaarheid en veiligheid van het elektriciteitsnet te waarborgen, worden netaansluitingen ontworpen om piekmomenten op te vangen. Zelfs als de volledige aansluitcapaciteit slechts gedurende een beperkte periode van het jaar nodig is, wordt bij elke netaansluiting door netbeheerders rekening gehouden met de piekbelasting. Dit resulteert in een aanzienlijke hoeveelheid onbenutte capaciteit, waardoor er sprake kan zijn van ‘fictieve’ netcongestie.

Netcongestie: Capaciteitskaart Nederland
Bron: https://capaciteitskaart.netbeheernederland.nl/

Wat betekent dit voor bedrijven?

Netbeheerders investeren in de uitbreiding of versterking van het net als ze structureel meer capaciteit nodig achten. Dit is echter een kostbaar en tijdrovend proces. Als uitbreiding niet tijdig mogelijk is en er tijdelijk meer vraag is naar capaciteit. Dan heeft de netbeheerder de taak om congestie te beheren. Congestiemanagement wordt al toegepast door de netbeheerders door middel van demand-response regelingen met grootverbruikers. Met een dergelijke regeling wordt partijen verzocht om de elektriciteitsvraag af te schalen of op te schalen ten tijde van een tekort of overschot van het aanbod. Deze maatregel is echter niet meer afdoende met als gevolg dat er meer beperkingen gelden voor bedrijven. In het bovenstaande figuur is te zien in welke delen van het Nederlandse elektriciteitsnet er sprake is van netcongestie. De beperkingen die gelden voor bedrijven verschillen per gebied. Daarbij zijn ze afhankelijk van de gradatie waarin een bepaald gebied is ingedeeld. 

Hoe kan netcongestie worden opgelost?

Primair zal het elektriciteitsnetwerk verzwaard moeten worden. Echter is deze oplossing tijdrovend met doorlooptijden van 5 tot 10 jaar. Daarentegen kunnen slimme energiesystemen nu al helpen om de impact van congestie op het net te verminderen. Ze bieden een oplossing om de bestaande capaciteit beter te benutten. Hierdoor wordt er tijd gewonnen om het elektriciteitsnet te verzwaren en hoeft het net soms minder verzwaard te worden. Bedrijven kunnen hieraan bijdragen door lokaal opgewekte elektriciteit ter plaatse te gebruiken, op te slaan voor later gebruik of om te zetten in andere vormen van energie.  

In aanvulling op slimme energiesystemen is het mogelijk om een nieuwe contractvorm af te sluiten, zoals de overeenkomst op basis van alternatieve transportrechten en Groeps-Transportovereenkomst. Met alternatieve transportrechten kunnen bedrijven veelal geen energie afnemen of terugleveren tijdens piekuren. Gedurende daluren kunnen bedrijven dan veelal het gewenste vermogen afnemen of invoeden. Bij Groeps-Transportovereenkomsten kunnen meerdere bedrijven op één netaansluiting worden aangesloten. Op deze manier kan de transportcapaciteit geoptimaliseerd worden. Hierin is het essentieel om onderling waterdichte afspraken te maken. Met slim energiemanagement is het dus mogelijk om uw bedrijfslocatie wel uit te breiden, te elektrificeren en verduurzamen zonder dat de groei en continuïteit van de bedrijfsvoering in gevaar komt.

De eerste stap naar het oplossen van netcongestie?

Wil jij de eerste stap zetten richting het oplossen van netcongestie op jouw locatie? Deel dan de benodigde informatie via onderstaande knop zodat wij advies op maat kunnen geven. Door middel van deze scan geven wij inzicht in waardoor de congestie ontstaan en wat mogelijke oplossingen zijn.

Lees meer

In de artikelen ”De kracht van voorspellen” en “Anticiperende energiemanagementsystemen” wordt uitgebreider ingegaan op de toepassing van slimme energiesystemen om de problematiek rondom netcongestie te beperken. 

Wilt u meer weten over anticiperende EMS en hoe wij deze bij u kunnen realiseren? Neem dan contact met ons op! 

Deel dit bericht op: